Zpracování osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Michael Suske, IČ 08938261 , se sídlem Praha 6, Muchova 241/4, PSČ 160 00, provozovatel webových stránek www.ashariya.cz (dále také jen „ashariya.cz“) informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých jako správce osobních údajů ve smyslu článku 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých klientů, popř. zájemců o poskytnutí služby (dále také jen společně „subjekt údajů“). Veškeré postupy se řídí platnými právními předpisy ČR, EU a prováděcími interními předpisy, které mají za cíl zajistit ještě větší bezpečnost v rámci zpracování osobních údajů.

 

Základní sdělení správce osobních údajů:

 

 1. Osobní údaj je cokoli, na základě čeho, Vás může kdokoli identifikovat.
 2. My jsme správce, který někdy využívá ke zpracování osobních údajů zpracovatele, a Vy jste subjekt údajů.
 3. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a používáme je pouze k tomu, k čemu máme oprávnění anebo Váš souhlas. Ne vždy je potřeba ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas.
 4. Neustále pracujeme na zdokonalování procesů, technických a organizačních opatřeních, která mají za úkol Vaše osobní údaje chránit.
 5. Pečlivě vybíráme, prověřujeme a smluvně zajišťujeme dodavatele, kterým Vaše osobní údaje předáváme.
 6. Pokud si podáte žádost, máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, proč je zpracováváme a pokud tak činíme bez oprávnění anebo Vašeho souhlasu, máte právo na výmaz, opravu nebo omezení těchto údajů.
 7. O zpracování osobních údajů vedeme záznamy.

 

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

 

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – abychom mohli poskytovat danou službu, kterou si u nás objednáte. Zahrnuje to případy, kdy sjednáváme novou smlouvu nebo je plněna již uzavřená smlouva.

 

Typicky jde o identifikaci vaší osoby. V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším výslovným souhlasem.

 

 1. Doba zpracování

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu trvání práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, popřípadě obecně závazných předpisů a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Rozsah (kategorie) zpracovávaných osobních údajů

 

Zpracování se týká osobních údajů, které správce od subjektu údajů získá v rámci jednání o uzavření smlouvy, při samotném uzavření smlouvy anebo na základě informací a dokumentů poskytnutých subjektem údajů v souvislosti se smlouvou, popř. žádostí o její uzavření, jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, příp. IČ, DIČ), kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní účet). Zpracovávají se tedy v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty, v jakém vznikají za trvání toho, kterého závazku a/nebo v jakém je správce oprávněn či povinen tyto sám zjišťovat na základě obecně závazných právních předpisů či souhlasu subjektu údajů.

 

K osobním údajům jsou přiřazovány údaje týkající se smluvního vztahu (např. druh zboží, druh služby, počet kusů apod.), včetně údajů nutných ke splnění zákonné předsmluvní a smluvní informační povinnosti.

 

 

 1. Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků obecně závazných právních předpisů.

 

Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

 

Zpracování provádějí zejména pověření zaměstnanci správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů i zpracovatele (externí účetní, externí poskytovatele IT služeb apod.)

 

Pokud jde o příjemce osobních údajů - vedle shora uvedených osob mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv správce (např. soud), nebo pokud to bude nezbytné k naplnění povinností ze smlouvy, nebo pokud to bude nezbytné k naplnění povinností, které vyplývají správci z obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Práva subjektů údajů

 

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná obecně závaznými právními předpisy.

 

Především má právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen mu bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci (tzv. výmazu) osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Pro bližší informace nebo pro uplatnění práv subjektů údajů nás lze kontaktovat na následujícím e-mailu:

 

info@ashariya.cz

 

 1. Poskytnutí osobních údajů

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jejich neposkytnutí či nesouhlas s jejich zpracováním může znamenat překážku k uzavření smlouvy.

 

Zpracováním nezbytným k plnění smlouvy je zpracování pro účely popsané pod bodem 1, tj. bez poskytnutí uvedených osobních údajů pro tyto účely nelze smlouvu se správcem uzavřít. Zpracování osobních údajů pro účely popsané pod bodem 1 je za podmínek obecně závazných právních předpisů možné i bez souhlasu subjektu údajů.

 

V Praze dne 1. 1. 2022